Zdjęcie autorstwa Anthony Shkraba z Pexels

Kredytowanie działalności gospodarczej.

Kredytowanie działalności gospodarczej.

Zdjęcie autorstwa Kampus Production z Pexels

Działalność banku komercyjnego jest prowadzona w warunkach ryzyka gospodarczego, zapewniając przy tym bezpieczeństwo przyjmowanym wkładom i udzielanym kredytom. Z tego powodu pełnią w gospodarce rynkowej rolę wyspecjalizowanych pośredników finansowych.1

Kredyty gospodarcze są udzielane przedsiębiorcom – osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, utworzonym zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, którą stanowi: działalność wytwórcza, budowlana, handlowa lub usługowa prowadzona w celach zarobkowych na rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

Udzielając kredytu, czy to przedsiębiorcy czy też osobie fizycznej, bank musi myśleć przede wszystkim o zadowalającym zakończeniu transakcji i terminowym dopływie spłat kredytu, a także zadać sobie pytanie, czy cel kredytowania zabezpiecza jego spłatę. Polskie prawo bankowe uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach. Zdolność kredytowa nie może być przedmiotem negocjacji, a jej oceny dokonuje samodzielnie bank.

Podstawą udzielenia kredytu jest wniosek kredytowy, który powinien określać istotne elementy umowy kredytowej. Wniosek zawiera ekonomiczne uzasadnienie rodzaju i kwoty potrzebnego kredytu oraz okresu jego trwania i ewentualnych rat spłaty. Najczęściej przyjmuje się, że wniosek powinien zawierać niżej wymienione dane:2

 1. Charakterystykę potencjalnego kredytobiorcy:

 • Kim jest wnioskodawca ( nazwa firmy, adres firmy, rodzaj działalności prowadzonej przez firmę, cele i misja firmy )

 • Historia działalności firmy ( gdzie i kiedy powstała oraz profil działalności )

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz pełny numer REGON

 • Status prawny firmy potwierdzony stosownym dokumentem np. umową spółki, wyciągiem z rejestru handlowego

 • Główni udziałowcy spółki oraz podstawowe o nich informacje ( nazwisko i imię, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe )

 • Własność obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dokumentacją potwierdzającą tytuły własności, wyciąg z księgi wieczystej, umowa dzierżawy

 • Informacja o zadłużeniu firmy z tytułu kredytów i pożyczek

 • Zaświadczenie banku prowadzącego rachunek bieżący firmy o wysokości obrotów na rachunku oraz opinię banku o terminowości spłaty zaciągniętych kredytów

 1. Kwota i waluta wnioskowanego kredytu

 2. Przeznaczenie kredytu z ewentualnym potwierdzeniem zawartymi kontraktami

 3. Wnioskowany okres kredytowania, okres karencji i terminy spłaty

 4. Proponowane zabezpieczenie kredytu.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt dołącza do wniosku określone dokumenty – w zależności od rodzaju kredytu i wnioskowanej kwoty oraz sposobu prowadzenie przez wnioskodawcę sprawozdawczości finansowej i sposobu rozliczania się z podatku z Urzędem Skarbowym.

Załączniki do wniosku kredytowego można podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich charakteryzuje aktualny stan firmy, drugi prezentuje przedsięwzięcie i sytuację firmy po jego zrealizowaniu.

Załącznik opisujący aktualny stan firmy zawiera takie informacje, jak:

 • Przedmiot działalności firmy

 • Aktualna pozycja firmy na rynku ( lokalnym, krajowym ) oraz główni dostawcy, odbiorcy i konkurenci

 • Maszyny, urządzenia i inne aktywa firmy

 • Bilans za ostatnie trzy lata lub od momentu rozpoczęcia działalności

 • Aktualne sprawozdania finansowe

Załącznik drugiego typu powinien zawierać:

 • Informację o przewidywanej wielkości sprzedaży, potwierdzone zamówieniami na wyroby i usługi lub zawartymi kontraktami eksportowymi

 • Koszt inwestycji, harmonogram jej realizacji oraz strukturę nakładów finansowych

 • Projekcje sprawozdań finansowych obejmujących cały okres kredytowania ( spłaty kredytu )

Banki, w zależności od regulacji wewnętrznych, mogą odstąpić od wymogu złożenia części informacji i dokumentów, gdy wnioskodawca jest stałym i dobrze znanym, w znaczeniu pozytywnym, klientem banku, a jego sytuacja ekonomiczno-finansowa oraz majątkowa jest znana oddziałowi i daje gwarancję spłaty zobowiązań.

Wniosek może także wymagać podania dodatkowych informacji, mających istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania i pozycji rynkowej firmy, Mogą to być dane o nawiązaniu współpracy z renomowaną firmą, wejściu w związki kooperacyjne, wdrożeniu nowej technologii, uzyskaniu normy międzynarodowej lub uzyskaniu znaku jakości dla produkowanego wyrobu.3

Praktyka kredytowa poszczególnych banków nie jest jednak tak jednorodna, jak możnaby było się spodziewać. Formularze wniosków kredytowych są bardzo różnorodne i zróżnicowane ze względu na bank oraz rodzaj i skalę kredytu.

Raz wnioski są bardzo uproszczone, innym razem przybierają formę bardzo szczegółowych, zawierającą pełną analizę ekonomiczno-finansową. Po przykrych doświadczeniach z minionych lat kredytowania banki mają tendencję do stawiania większych wymagań wobec wnioskodawców i w związku z tym gama wymaganych dokumentów jest coraz szersza. Wymóg przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę stał się w dzisiejszych czasach rzeczą powszechną. Wniosek kredytowy dodatkowo więc uzupełniają:

 • Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej firmy ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki potwierdzona w Urzędzie Skarbowym, lub wyciąg z rejestru handlowego i akt notarialny )

 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o obrotach firmy i niezaleganiu z podatkiem

 • Zaświadczenie ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne

 • Dokumenty potwierdzające tytuły własności nieruchomości ( akt własności, wyciąg z księgi wieczystej, umowa dzierżawy )

 • Dokumenty potwierdzające możliwości zaopatrzeniowe firmy oraz zbyt jej wyrobów i usług

 • Zawarte kontrakty na dostawy przedmiotu kredytu ( np. dotyczące zakupu maszyn i urządzeń, surowców i materiałów )

 • Sprawozdania finansowe ( F – 01 i F – 02 )

 • Inne dokumenty ( np. oświadczenie współmałżonka o zgodzie na zaciągnięcie kredytu )

Złożenie wniosku kredytowego zazwyczaj poprzedzone jest negocjacjami między inspektorem kredytowym a potencjalnym kredytobiorcą. W trakcie tych negocjacji są uzgadniane podstawowe postanowienia umowy kredytowej, takie jak oprocentowanie kredytu, jego wysokość, terminy spłaty i okres kredytowania, wysokość prowizji bankowej i rodzaje proponowanego zabezpieczenia kredytu. Z tego względu znaczący wpływ na korzystniejsze warunki kredytowania oraz samą możliwość zaciągnięcia kredytu ma przygotowanie się przez wnioskodawcę do negocjacji z bankiem. Na skutek takich negocjacji dobrze przygotowany do rozmów z bankiem właściciel lub reprezentant firmy może uzyskać dużo lepsze warunki kredytu niż osoba, która nie potrafi przedstawić i zaakcentować mocnych punktów przedsiębiorstwa.

Negocjator

Negocjator powinien wziąć pod uwagę zagadnienia, które są ważne z punktu widzenia banku:

 • Podstawowe informacje o firmie i właścicielu ( forma organizacyjno – prawna, odpowiedzialny wspólnik, osoba zarządzająca, przygotowanie fachowe pracowników firmy, struktura organizacyjna firmy, profil działalności, możliwości sprzedaży )

 • Dane o działalności firmy ( skala sprzedaży, udział eksportu, stan zamówień, przewidywany zysk, skład dłużników )

 • Wizje rozwojowe firmy ( horyzont czasowy planów, zamierzenia inwestycyjne, przewidywane wdrożenia nowych wyrobów, sposoby finansowania )

 • Inne informacje ( np. długoterminowe umowy z dostawcami i odbiorcami, powiązania z innymi przedsiębiorstwami, pozycja rynkowa, sytuacja konkurencji, kiedy odbyła się ostatnie weryfikacja bilansu ).4

Wobec małych i średnich przedsiębiorstw banki mogą prowadzić preferencyjną politykę kredytową. Stosownie do prawa działalności gospodarczej5 państwo stwarza korzystne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, m. Im. Przez ułatwianie dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i poręczeń kredytowych.

Definicje małego i średniego przedsiębiorcy zawiera art. 54 i 55 ustawy. Zgodnie z nimi „Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 2. osiągał przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów EURO”.

W następnym artykule zawarta jest definicja średniego przedsiębiorcy:

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, nie będącego małym przedsiębiorcą, który w poprzednim roku obrotowym:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 2. osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów EURO”.

Przed wypłatą kredytu, czyli jego wykorzystaniem przez kredytobiorcę, dochodzi do zawarcia umowy kredytowej na piśmie. Polskie prawo bankowe określa jej niezbędne elementy: strony umowy, kwota kredytu, termin lub terminy ( transze ) postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, terminy spłaty i oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji. Ponadto umowa określa sposób wykorzystania kredytu, np. w formie przelania środków na rachunek bieżący, realizowanie zleceń na rzecz osób trzecich.

1 Banki , Jaworski

2 Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999, str.456

3 op. cit. Str.457

4 op. cit str. 458

5 Ustawa z dn. 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *